Adatkezelési nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje az Ön személyes adatainak kezelését és az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) is előírja. Jelen tájékoztatással a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinknek teszünk eleget. 

Az Adatkezelő adatai: 

Rövid név: West Horizont Kft. 

Székhely: 1145 Budapest, Budafoki út. 41/a 

Telephelyek: 1081 Budapest Kiss József u. 8. fsz.5. 

Weblap: www.westkepzes.hu 

Kapcsolattartás: Püspöki István ügyvezető 

Telefon: 06-20/ 44-77-511

E-mail: westhorizont.kft@upcmail.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: 

Az adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fentiekben rögzített címekre küldheti. Válaszunkat haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre. 

Adatfeldolgozás: Kizárólag könyvelés és tárhelyszolgáltatás kapcsán. 

Adattovábbítás: Kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján közhatalmi szerveknek. Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás. 

A West Horizont Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, továbbá elkötelezett ezek védelmében és minden lehetséges eszközt megragad annak érdekében, hogy az adatkezelési tevékenysége során a természetes személyeket, a GDPR rendelet szerinti védelemtől ne lehessen megfosztani, ezért a GDPR rendelet 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja. A résztvevők és partnereink személyes adatai különös védelmet érdemelnek. A személyes adatok kezelésével összefüggő adminisztratív feladataink során a kockázatok, következmények során az ehhez kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal járunk el . Ezt a különös védelmet főként a résztvevők személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a személyes adatainak a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. Az adatkezelés során nem történik profilalkotás.

Adatkezelési célok

A, West Horizont Kft. mint adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal összhangban: 

 • Felnőttképzéssel összefüggő kötelező adatok felvétele és kezelése. Felnőttképzési szerződés létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 • A felnőttképzési jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése 
 • Munkavállalói jogviszony létesítése, megszűnése, igazolása, a jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése
 • Látogatói adatkezelés a West Horizont Kft. honlapján
 • Érintettek jogainak védelmével kapcsolatos adatkezelés
Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz

Személyes adatot kizárólag megfelelő jogalappal lehet kezelni. A West Horizont Kft., mint adatkezelő a GDPR 6. cikkében rögzített jogalapok alapján, az alábbiak szerint kezeli jogszerűen a személyes adatokat.

1. Az érintett vagy az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján kezelt adatok. A 16. életévét be nem töltött esetén, a személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. (honlap látogatása, intézmény iránt érdeklődés, regisztráció, hírlevél küldés, képmás/hangfelvétel készítés és felhasználás során)

2. Szerződés teljesítése kapcsán kezelt adatok. (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszony, felnőttképzéssel összefüggő szolgáltatások igénybevétele illetve egyéb szolgáltatások igénybevétele kapcsán)

3. Jogi kötelezettség teljesítése vonatkozásában kezelt adatok. (felvételi adatlap, jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés, vizsga dokumentumok, osztályozó ívek, modul és egyéb igazolások, munkaköri /szakmai orvosi alkalmassági vélemény, haladási és gyakorlati napló, jelenlétívek, hiányzások bizonyítványok nyilvántartása és ezekkel kapcsolatos adatkezelések.

4. Jogos érdek alapján kezelt adatok. (érdekmérlegelési teszt eredményétől függően)

Adatkezelés időtartama

A GDPR rendelet alapelvként rögzíti többek között a korlátozott tárolhatóság és a pontosság elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezelés időtartama szerződés teljesítése, valamint jogos érdek esetén 5 év, jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 1 év, a hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén pedig a hozzájárulás megadását követő 1 év. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok, valamint a számlák vonatkozásában az adatkezelés időtartama 8 év. Az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonja, ezesetben az adatkezelés a visszavonó nyilatkozat beérkezéséig terjedhet.

Az érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek, illetve törvényes képviselőjének a jogszabályban meghatározott jogai vannak, melyek a következők:

 • 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
 • 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazításához való jog
 • 3. törlési jog
 • 4. az adat kezelésének korlátozása
 • 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
 • 6. személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása
 • 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése
 • 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.
Adatbiztonsági intézkedések

A West Horizont Kft., mint adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az adatvédelmi per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A West Horizont Kft. kéri jelen Adatkezelési Tájékoztató szíves tudomásulvételét!

Scroll to Top